Thông tin: Thị vệ cấp cao, toàn công toàn khống, chuyên hút HP.
Thông tin: Phụ thân khống chế, chỉ cần nhảy múa đã đủ mê hoặc thiên hạ.
Thông tin: Mưu sĩ hồi phục, tăng HP cho cá nhân, nhân giả vô địch.
Thông tin: Thị vệ chuyên công, kết liễu bằng một đòn
Thông tin: Phụ thân toàn năng, sức mạnh tổng hợp vô địch, sức mạnh thuần vũ lực.
Thông tin: Mưu sĩ chuyên công, sát thương nhóm trong phạm vi lớn.
Thông tin: Mưu sĩ hồi hồi máu, trị thương nhóm, buff băng phong nhóm, độc bộ thiên hạ.